Tito “Dreegon” Velásquez

Nils “tsun” Risdorf

Magnus “Lunner” Frafjord

Mikko “Eedwarddi” Rajala